Algemene Voorwaarden

 

Het is verstandig om van te voren samen goed af te spreken wat we van elkaar verwachten.., dan staat helemaal niks meer een feestelijke huwelijksdag in de weg! Handig toch!? Lees de voorwaarden even rustig door voordat je je droomjurk komt aanschaffen...

 

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van:

 

CIVKOSKA bruidsmode

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, met name de overeenkomsten aangaande levering van artikelen uit onze collectie aan onze kopers.

2. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over ‘koper’, wordt de natuurlijke- of rechtspersoon bedoeld, die een opdrachtbevestiging aangaande een Civkoska bruidsmode transactie heeft getekend, ofwel degene die de persoonlijk/per post/per mail/online opdracht gaf en voor wiens rekening zaken worden geleverd.

3. Van wat in deze algemene voorwaarden is bepaald, kan alleen worden afgeweken wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Als ook de koper naar (zijn of haar eigen) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing.

5. Tenzij de voorwaarden van de koper niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden. Een andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet hieraan niets af.

6. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘levering (van artikelen)’, wordt daaronder ook verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden, doch zijn hier expliciet alle coupeuse-werkzaamheden van de door ons bedrijf eventueel geadviseerde freelance coupeuses uitgesloten.

Artikel 2 – Offertes en prijzen

Al onze aangeboden kortingsacties moeten worden gezien als uitnodiging aan de potentiële koper, en zijn uitsluitend van toepassing in de eerste passessie en bij betaling van het volledige factuurbedrag binnen 5 werkdagen.

1. Van de door ons gedane aanbieding maken deel uit alle artikelen zoals genoemd op de opdrachtbevestiging al dan niet voorradig of in bestelling. Dit alles blijft ons eigendom totdat het volledige overeengekomen bedrag is voldaan.

2. Als de order waarop onze offerte betrekking heeft niet tijdens de eerste passessie bij ons is geplaatst en/of het totaalbedrag niet binnen 5 werkdagen is voldaan, gelden de normale catalogusprijzen tenzij anders overeengekomen.

3. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden op basis van het gewicht van de door u bestelde producten berekend. Deze berekening gaat volgens de gewichtstabel van PostNL en kunnen maximaal  € 6,95 bedragen.

Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land en deze kosten zijn via E-mail of schriftelijk op te vragen. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet teruggedraaid.

Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Civkoska Bruidsmode.  Wij zijn gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Civkoska Bruidsmode dit mee binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling. Wanneer uw bestelling zonder opgaaf van redenen onzerzijds niet binnen 7 dagen is afgeleverd, neemt u dan contact op met Civkoska Bruidsmode. U kunt als klant de overeenkomst ontbinden indien de levering van de door u bestelde artikelen niet binnen 21 dagen na betaling heeft plaatsgevonden. In dat geval zal het aankoopbedrag incl. verzendkosten aan u worden geretourneerd. Civkoska Bruidsmode behoudt zich het recht voor uw bestelling te annuleren indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen 30 dagen na bevestiging van uw bestelling.

Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen als deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4 - Aflevering- en leveringstermijnen

De door u bestelde goederen worden door PostNL afgeleverd. Bestellingen met Ideal betaling worden in de regel binnen 2-5 werkdagen geleverd. Indien niet voorradig of tijdelijk uitverkocht, ontvangt u van ons per email bericht.

 De japon kan indien gewenst 6 weken voor aanvang van de geplande bruiloft op maat gemaakt worden door een van de door ons geadviseerde bruidsmode-coupeuses.

De eventueel bestelde items (voor zover niet voorradig of niet leverbaar op dat moment) staan 6 weken voor aanvang van de bruiloft klaar.

Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke manier te laten plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.

 Als de levering in gedeelten plaatsvindt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
 De koper moet het gekochte binnen de overeengekomen tijd afnemen.

Gebeurt dit niet, dan zijn wij gerechtigd om op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen, dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, of om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Als de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

Als de koper zoals hierboven omschreven in gebreke blijft, wordt ervan uitgegaan dat de zaken zijn afgeleverd/beschikbaar zijn en zullen wij deze voor rekening en risico van de koper, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan.

Artikel 5 - Reclame door koper

1. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van - en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft.

De koper moet waar het de in offerte door ons verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en fabriekswijzigingen in de door ons geleverde zaken. De door ons geleverde zaken mogen dus in het redelijke van de omschrijving in de order afwijken voor zover het gaat om kleine maatverschillen en (kleur- en of model-) wijzigingen.

2. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 8 dagen na levering of binnen 8 dagen na factuurdatum, aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuurdatum & naam van de bruid, waaronder de betreffende zaken zijn gefactureerd. Koper dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.

3. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de koper binnen 8 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 2.

4. Ieder vorderingsrecht van de koper op gebreken in door ons geleverde zaken, vervalt als:

a. de gebreken niet binnen lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;

b. de koper ons geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;

c. de koper de zaken niet op de juiste wijze heeft behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of zij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons voorzien;

d. De toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de koper wordt voortgezet;

e. de koper er voor kiest de aangekochte maar reeds voorradige artikelen bij ons in bewaring te geven tot het moment van afleveren.

5. In geschillen over de kwaliteit van de door ons geleverde zaken zal een door ons aangegeven te goeder naam bekend staand bureau een bindende uitspraak doen.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

1. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake de door ons geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper naar ons toe (garantie-) aanspraken doen gelden. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot omruiling voor een soortgelijk artikel en tot maximaal het bedrag van het betreffende artikel.

2. In geval van reclamatie zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door ons wordt vastgesteld en voor ons tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks te onzer keuze:

a. (kosteloos) herstel van gebreken;

b. levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen;

c. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van het gebrekkige artikel zoals genoemd op de aan de koper gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben.

3. Indien de koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.

4. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, directe- of indirecte schade geleden door de opdrachtgever of diens gevolg.

5. De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

1. Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van alles wat de koper uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons geleverde zaken aan ons verschuldigd is. Als wij zoiets nodig achten, hebben wij het recht van de koper zekerheid over de nakoming van zijn verplichtingen te eisen.

2. Het is de koper niet toegestaan leverings- & servicerechten van aangekochte artikelen over te dragen aan een andere partij, tenzij daarvoor door ons bedrijf toestemming voor is verleend.

3. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de koper na het onder ons nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.

4. Wanneer koper besluit de in ons bedrijf ten tijde van overeenkomst voorradige bruidsjapon niet mee naar huis te nemen en deze door ons wil laten opslaan, vervalt onze verantwoordelijkheid betreffende dit artikel en is opslag voor koper’s eigen risico.

Artikel 8 - Betaling

1. Betaling dient te geschieden in euro’s en direct na opdracht, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen.

Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank- of girorekening als de dag van betaling.

2. Als de koper niet tijdig tot (volledige) betaling overgaat, is hij in verzuim, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval hebben wij het recht, indien er een korting is gegeven de originele catalogusprijzen te hanteren onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.

3. Blijft de koper in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, dan wel de kredietverzekeraar van verkoper, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag van volledige betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 4 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 150, - alles exclusief omzetbelasting. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of op een andere manier uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de koper.

4. Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

5.Indien in de financiële positie van koper na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

6. Verkoper kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een incassobureau of kredietverzekeraar naar zijn keuze.

Artikel 9 - Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).

Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf of bij de fabrikant, in- en uitvoerbeperkingen

of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-) instanties. Als wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 10 - Toepasselijk recht

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing.

Artikel 11 Geschillenbeslechting

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

 

 Hier kunt u de voorwaarden downloaden.